Regulamin sklepu internetowego Cozy & Dozy – Konsumencie możesz go
zapisać na dysku lub wydrukować

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
Sklep internetowy Cozy & Dozy jest przez
ABOVE Przemysław Poyan-Pogorzelski wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 200819290, nr NIP 5422951720
2.
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1.
Konsument
– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
Cozy & Dozy – czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2.
Przedsiębiorca
– ABOVE Przemysław Poyan-Pogorzelski, z siedzibą: Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 200819290, nr NIP 5422951720
3.
Użytkownik
– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.
Sklep
– sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
https://cozyanddozy.com

§ 3 KONTAKT
1.
Adres przedsiębiorstwa: Praw Kobiet 6, 15-535 Białystok
2.
Adres poczty elektronicznej: shop@cozyanddozy.com
3.
Numer telefonu: 791-981-501
4.
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek
VAT).
2.
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.
Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w
momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas
składania zamówienia.
2.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a.
przelew
b.
karta płatnicza / kredytowa
c.
przy odbiorze (za pobraniem)
3.
Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4.
Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5.
Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z
danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na
końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6.
Skutki odstąpienia od umowy:
a.
w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (
z wyjątkiem
:
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b.
zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem;
c.
Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej;
d.
Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli
Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
7.
W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie
odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.
8.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:
a.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do
reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.
7.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.
Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a.
mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b.
pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
1.
Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.